Home » Ronnieho svět » Ronnie agility

Agility

SOUTĚŽNÍ ŘÁD KLUBU AGILITY ČR


platný od 1. ledna 2007, schválený výborem KA ČR dne 22.12.2006


1. Úvod
1.1. Všechna sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platným Řádem agility ČR a Stanovami Klubu agility České republiky.

1.2. Tento Soutěžní řád je závazný pro všechny oficiální závody agility včetně Mistrovství České republiky v agility, Mistrovství České republiky mládeže v agility, závodů C.A.C.Ag. a C.A.C.I.Ag.

2. Podmínky pro pořádání akcí

2.1. Oficiální zkoušky a soutěže agility

2.1.1. Všeobecně
Akce bude uznána Klubem agility České republiky (dále jen KA ČR), pokud pořadatel dodrží ustanovení Řádu agility ČR a tyto podmínky pro pořádání akcí. Na uznané akci může posuzovat oficiální běhy, tj. zkoušky, Agility a Jumping jen a pouze rozhodčí delegovaný výborem KA ČR. V rámci posuzování oficiálních běhů může rozhodčí umožnit hospitaci adeptovi na rozhodčího. Posoudí-li zkoušky, Jumping nebo Agility jiný rozhodčí než ten, který byl delegován, je takový běh automaticky neoficiální se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Změnu v delegaci rozhodčího je oprávněn v odůvodněných případech provést pouze výbor KA ČR.
Za oficiální závod je považován závod, který:
• byl zařazen do termínového kalendáře KA ČR,
• byl na něj delegován oficiální rozhodčí,
• splnil podmínky dané Řádem agility ČR.
Zkoušky a soutěže agility musí být přístupné všem přihlášeným závodníkům splňujícím podmínky účasti. Výsledky zkoušek a rozděleného Jumpingu musí být zapsány do výkonnostních průkazů. Do výkonnostních průkazů se mohou zapisovat i výsledky všech ostatních soutěží (Agility, Jumping), pokud o to závodník požádá.

2.1.2. Akce zařazované do termínové kalendáře KA ČR
Do termínového kalendáře se zařazují následující akce:
• oficiální závody agility,
• mistrovství České republiky, mistrovství České republiky mládeže, mistrovství světa,
• školení instruktorů, školení adeptů na rozhodčí a další akce pořádané pod záštitou KA.
Termínový kalendář sestavuje pověřený člen výboru KA ČR na základě obdržených žádostí o zařazení závodu do TK.
Podrobné informace o pořádaných akcích uvádějí příslušné propozice závodu.

2.1.3. Podmínky účasti na oficiálních akcích agility
Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu (dále jen PP) nebo bez něj starší 18 měsíců. Účastníci musí mít výkonnostní průkaz, který před začátkem akce musí odevzdat organizátorovi. Dále se musí všichni účastníci prokázat platným dokladem o očkování psa proti vzteklině (pokud bude vyžadováno jiné potvrzení, musí to být uvedeno v propozicích). Jeden psovod může startovat i s více psy. Na zkouškách a soutěžích může psa vést libovolný psovod, pokud je na tento tým vystaven výkonnostní průkaz. Všechny zkoušky a soutěže zařazené do jednoho dne musí absolvovat se psem vždy jeden psovod. Hárání feny musí závodník oznámit před zahájením soutěže pořadateli. Nesplní-li závodník tuto povinnost, může být vyloučen ze soutěže. Pořadatel může určit místo pro háravé feny a rozhodnout o pořadí startu háravých fen. Zahraniční závodníci se mohou zúčastnit soutěží po předložení výkonnostního průkazu. Rozhodčí se může zúčastnit každého závodu, na který není delegován, bez předchozího přihlášení. Po celou dobu konání akce musí být chování závodníků v souladu s Řádem na ochranu psů při soutěžích agility.

2.1.4. Pořadatel
Pořadatelem akce agility může být právnická i fyzická osoba. Pořadatel zodpovídá za přípravu, průběh i vyhodnocení akce, za správnost výsledků a za správnost jejich zápisu do výkonnostních průkazů. V den konání akce musí mít k dispozici minimálně jednu kompletní sadu překážek tak, jak je uvedena v Řádu agility ČR, přičemž skokových překážek musí být nejméně deset kusů.

Povinnosti pořadatele:
• dodržet ustanovení Řádu agility ČR a Řádu na ochranu psů při soutěžích agility,
• zajistit organizaci akce od její přípravy až po vyhodnocení,
• dbát na to, aby účastníci ani diváci svým chováním nenarušovali řádný průběh akce,
• zajistit odpovídající podmínky pro práci rozhodčího (ubytování, občerstvení apod.) a finanční vyrovnání s ním,
• jmenovat vedoucího akce, který ho zastupuje a jedná jeho jménem,
• dostatečně předem splnit ohlašovací povinnost veterinární správě, hygienikům, místnímu úřadu (bez schválení místního úřadu nelze akci uskutečnit),
• nejméně 8 týdnů před pořádáním akce požádat určeného člena výboru KA ČR o zařazení akce do termínového kalendáře a o delegaci rozhodčího,
• nejméně 4 týdny před akcí zaslat delegovanému rozhodčímu propozice s přesným programem závodů a seznam překážek, které jsou k dispozici,
• zajistit pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci,
• do 5 dnů od data konání závodů zaslat na adresu určeného člena výboru kompletní výsledkové listiny ve vytištěné podobě, doplněné všemi náležitostmi a žádostmi o vydání výkonnostních průkazů,
• do 15 dnů ode dne konání závodů odvést na účet KA ČR stanovený poplatek za každého závodníka a za podané žádosti o vydání výkonnostních průkazů.
Pořadatel má právo změnit termín konání akce, případně akci zrušit, je však povinen nejméně 2 týdny předem informovat o tom výbor KA ČR, rozhodčího a závodníky. Má také právo upravit startovné tak, aby byly zvýhodněni členové KA ČR a pořádající organizace, mládež, důchodci, zdravotně postižení a podobně.

2.1.5. Rozhodčí
Činnost rozhodčích je upravena samostatným předpisem - Řádem rozhodčích agility ČR. Rozhodčí má nárok na úhradu nákladů ve shodě s platnými směrnicemi ČKS. Rozhodčí je povinen řídit se při posuzování platným Řádem agility ČR a Řádem rozhodčích agility ČR. Vyskytnou-li se při akci nedostatky, je povinen na ně upozornit pořadatele akce. O závažných nedostatcích je rozhodčí povinen písemně informovat výbor KA ČR a komisi rozhodčích. Maximální počet běhů posouzených jedním rozhodčím během jednoho soutěžního dne nesmí překročit 300. Do tohoto počtu se nezapočítávají běhy rozhodčích, kteří se závodu účastní v souladu s bodem 2.1.3. („rozhodčí se může zúčastnit... bez předchozího přihlášení“).

2.1.6. Pomocníci rozhodčího
• 2 asistenti rozhodčího - zapisují rozhodčímu během posuzování. Úkolem prvního je diktovat trestné body, které rozhodčí ukáže, druhému, který je zapisuje;
• 2 časoměřiči - jeden oficiální a jeden kontrolní. Pokud je k dispozici elektronická časomíra, je jeden časoměřič pro její obsluhu, druhý musí měřit čas stopkami pro kontrolu; • nejméně 2 zapisovatelé - přepisují výsledky na výsledkové listiny nebo do počítače, stanovují pořadí, vyplňují výkonnostní průkazy;
• 2 a více pomocníků na trati - během soutěže staví převrácené nebo shozené překážky, po každém proběhnutí narovnávají látkový tunel, podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího parkuru staví překážky před závodem a přestavují je při změně kategorie.

2.1.7. Protesty
Protesty při akci lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení Řádu agility ČR. Protest se podává vedoucímu akce zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši stanoví předem pořadatel a je zveřejněna v propozicích závodů. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.
Je povinností pořadatele o jakémkoliv protestu písemně informovat výbor KA ČR. Originál protestu musí být přiložen.

2.1.8. Odvody ze závodů agility
Pravidla pro odvody a ostatní platby ze závodů agility stanovuje výbor KA ČR. Odpovědnost za vyúčtování a platbu nese pořadatel závodů.
Výše odvodu je 10,- Kč za tým a den závodů pro člena KA ČR, 100,- Kč za tým a den pro nečlena KA ČR. Platba se provádí na účet KA ČR (číslo účtu: 281295369/0800) příkazem k převodu nebo složenkou A-V. Jako variabilní symbol je uváděno datum konání akce (např. závody 12.- 13.5.2007 = VS 1213052007, nebo závody 23.4.2007 = VS 23042007).

Za podané žádosti o vydání výkonnostního průkazu se odvádí následující poplatek:
• člen KA ČR 70,- Kč,
• nečlen KA ČR 100,- Kč
Poplatky se odvádějí společně s odvody ze závodu, na kterém byla žádost o vydání výkonnostního průkazu podána a vyplněna.
Vyúčtování s fotokopií dokladu o platbě je nutné zaslat na adresu pokladní KA ČR.
K vyúčtování je potřeba zaslat startovní listinu, aby bylo možno zkontrolovat počet členů a nečlenů KA ČR.
Vzorový příklad vyúčtování odvodů ze závodů je uveden v příloze tohoto řádu.

2.1.9. Sankce
Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem KA ČR tyto sankce:
• upomínka, uveřejnění v klubovém zpravodaji a/nebo na internetových stránkách klubu;
• neuznání dalších závodů a pozastavení delegací rozhodčích, pokud o ně pořadatel znovu požádá;
• neuznání výsledků soutěže (při nedodání výsledků nebo dodání velmi nekvalitních výsledkových listin, posouzení i jen části závodů nedelegovaným rozhodčím apod.).

2.2. Neuznané soutěže - hry
Do programu akcí agility mohou být jako doplňkové zařazeny i různé soutěže a hry, které se nemusí řídit pravidly agility. Rozhodčí je však povinen před každým závodem seznámit účastníky s jejich pravidly. Takovouto soutěž může posoudit i jiný rozhodčí, ale vždy jen se souhlasem rozhodčího, který byl na tuto akci delegován KA ČR. Posuzuje-li neuznanou soutěž oficiální rozhodčí, je mu započítávána do celkového počtu posouzených běhů za jeden den.


3. Formuláře a dokumenty na závodech agility

3.1. Žádost o zařazení akce do termínového kalendáře a delegaci rozhodčího
Pořadatel akce ji zasílá na adresu osoby pověřené výborem KA ČR nejméně 8 týdnů před uskutečněním akce. Žádost musí obsahovat:
• kontaktní adresu pořadatele;
• název, místo a datum konání akce;
• vypsané zkoušky, hlavní a doplňkové soutěže;
• návrh na delegaci rozhodčího.

Výbor KA ČR zašle delegaci rozhodčího pořadateli do 4 týdnů před konáním akce. Zároveň o delegaci vyrozumí příslušného rozhodčího.
Formulář je přílohou tohoto Soutěžního řádu.

3.2. Přihláška účastníka
Přihlášku zasílá účastník na adresu pořadatele do uzávěrky stanovené pořadatelem. Měla by obsahovat:
• místo, datum a název soutěže, kategorii, třídu;
• číslo výkonnostního průkazu;
• jméno a příjmení psovoda, příp. datum narození a adresu bydliště, informaci o členství v KA ČR (člen/nečlen), název klubu, za který závodí;
• jméno a chovatelskou stanici psa, jeho datum narození, plemeno (ev.označení „bez PP“ nebo „kříženec“).

3.3. Výsledkové listiny
Musí obsahovat alespoň:
• charakteristiku každého parkuru (typ běhu, kategorie, výkonnostní třída);
• standardní a maximální čas;
• počet překážek;
• délku tratě;
• jméno a příjmení psovoda, jméno psa, číslo výkonnostního průkazu;
• dosažený čas, celkový počet trestných bodů (i pro jednotlivá kola závodu);
• výsledné pořadí, případně v případě zkoušky hodnocení.

3.4. Výkonnostní průkaz
Oficiálních akcí agility se mohou zúčastnit jen ti závodníci, kteří mají výkonnostní průkaz nebo řádně vyplněnou žádost o jeho vydání. Žádost o vydání výkonnostního průkazu lze podat při prezenci. Výkonnostní průkaz může vystavit pouze výcvikář KA ČR. Výkonnostní průkaz je označen pořadovým číslem lomeným rokem vydání. Je nepřenosný a obsahuje následující údaje:
• příjmení a jméno psovoda, datum narození, adresu včetně PSČ, členství v oblastní skupině agility či jiné kynol.organizaci;
• jméno psa, chovatelskou stanici, plemeno, datum narození psa, pohlaví, číslo zápisu v plemenné knize, tetovací číslo, příp. číslo mikročipu, výšku v kohoutku, kategorii;
• podpis majitele a rozhodčího KA ČR nebo výcvikáře KA ČR.

Každý pes může být zařazen pouze v jedné velikostní kategorii bez ohledu na množství vydaných výkonnostních průkazů. Případné rozpory či protesty řeší výbor KA ČR.
Povinností pořadatele je zapsat do výkonnostního průkazu všechny výsledky zkoušek a rozdělených Jumpingů. Zápis musí obsahovat rovněž jméno a podpis rozhodčího. Rozhodčí má právo zápisy zkontrolovat. Výkonnostní průkaz agility je veřejnou listinou v právním slova smyslu, falšování nebo zneužití je trestné. Další výkonnostní průkaz (pokud je původní plný) má nové pořadové číslo, podle číselné řady. Pokud závodící tým výkonnostní průkaz ještě nemá, požádá o něj na svých prvních závodech (viz dále).

3.5. Žádost o vydání výkonnostního průkazu

3.5.1. Obsah žádosti
Žádost má podobu předepsaného formuláře, který obsahuje: • příjmení a jméno psovoda, datum narození, adresu včetně PSČ, e-mail, telefon, příp. mobil, členství v KA ČR, oblastní skupině agility či jiné kynologické organizaci;
• jméno psa, chovatelskou stanici, plemeno, datum narození psa, pohlaví, číslo zápisu v plemenné knize, tetovací číslo, příp. číslo mikročipu;
• naměřenou kohoutkovou výšku psa a kategorii, do které je pes zařazen;
• podpis žadatele a rozhodčího KA ČR, který psa změřil;
• výsledky dosažené na závodech před nebo při podání žádosti.

Formulář je přílohou tohoto Soutěžního řádu. Je povinností pořadatele mít předepsané formuláře připravené.
Pořadatel je povinen vést seznam všech vydaných žádostí o vydání výkonnostního průkazu (s uvedením celého jména žadatele, jména a plemene psa a naměřené kohoutkové výšky – formulář je přílohou tohoto řádu) a po skončení závodu jej odeslat spolu s výsledky závodů výcvikáři KA ČR. Výkonnostní průkaz je vystaven výcvikářem KA ČR na základě žádosti a je odeslán na adresu psovoda. Výsledky závodů uvedené v žádosti o vydání výkonnostního průkazu jsou zapsány do výkonnostního průkazu výcvikářem KA ČR.

3.5.2. Postup při zařazení psa do kategorie
Delegovaný rozhodčí změří před začátkem závodu kohoutkovou výšku psa, zapíše ji do žádosti o vydání výkonnostního průkazu a zařadí psa do příslušné velikostní kategorie. Je-li kohoutková výška psa výrazně odlišná od nejbližší hranice velikostní kategorie (2 a více centimetrů), postačuje k vydání výkonnostního průkazu měření od jednoho rozhodčího. Pes s naměřenou kohoutkovou výškou od 33 do 37 cm (včetně) nebo od 41 do 45 cm (včetně) musí být přeměřen ještě nejméně jedním rozhodčím agility. V takovém případě si psovod po skončení závodu vyzvedne od pořadatele svou žádost o vydání výkonnostního průkazu (se zapsanými výsledky závodu) a předloží ji u přeměření před začátkem dalšího závodu, kterého se zúčastní. Psovod může požádat o vydání výkonnostního průkazu v okamžiku, kdy byl pes naměřen do stejné velikostní kategorie od dvou rozhodčích. Nebyl-li pes změřen do stejné velikostní kategorie, musí být přeměřen ještě třetím rozhodčím. Do okamžiku podání žádosti o vydání výkonnostního průkazu startuje pes v té velikostní kategorii, do které byl aktuálně naměřen před závodem.
U závodů, na něž je delegováno více rozhodčích, je možno provést přeměření psa druhým rozhodčím ve stejný den, ještě před zahájením závodů. V případě, že oba rozhodčí zařadí psa do stejné velikostní kategorie, vyznačí tuto skutečnost do žádosti o vydání výkonnostního průkazu a psovod může požádat o vydání výkonnostního průkazu. V případě rozdílných měření (dvě různé velikostní kategorie) si psovod sám zvolí, v jaké velikostní kategorii tento závod absolvuje. Musí však počítat s tím, že pokud se při přeměření psa třetím rozhodčím ukáže zvolená kategorie jako nesprávná, nebudou mu výsledky tohoto závodu započítány do celoročních soutěží ani do kvalifikací. Pokud rozhodčí není přes veškerou snahu schopen psa změřit (např. když pes odmítá stát nebo je agresivní), označí jej za nezměřitelného. Takový pes se potom nesmí zúčastnit závodu, před kterým je měřen, může však být předveden k novému přeměření při kterémkoliv dalším závodě, na který je přihlášen. Žádá-li psovod o vydání výkonnostního průkazu pro psa, který je nebo byl součástí jiného týmu (psovod+pes) a výkonnostní průkaz na tento tým byl v minulosti již vydán, je žadatel povinen uvést ve své žádosti číslo tohoto výkonnostního průkazu.

3.5.3. Odvolání proti zařazení psa do kategorie
Proti zařazení psa do velikostní kategorie je možné podat odvolání, a to jak ze strany jeho psovoda, tak ze strany jakékoliv jiné osoby, která se zařazením psa do kategorie nesouhlasí. Odvolání musí být zasláno písemně na adresu výcvikáře KA ČR a musí být podloženo poplatkem 1.000 Kč zaslaným na účet KA ČR. Tento poplatek je vratný pouze psovodovi (nikoliv jiné osobě, která podala odvolání proti zařazení psa do kategorie) a pouze v případě, že se jeho odvolání ukáže jako opodstatněné.
Výbor KA ČR rozhodne, jakým způsobem a kdy bude pes znovu přeměřen, a neprodleně o tom informuje psovoda. Do doby přeměření startuje pes v té kategorii, do které byl zařazen.
V případě, že se odvolání ukáže jako opodstatněné, je pes přeřazen do odpovídající velikostní kategorie a všechny jeho dosavadní výsledky dosažené v neodpovídající kategorii budou anulovány. Komise rozhodčích může stanovit postih pro rozhodčí, kteří psa nesprávně zařadili do kategorie, pokud je přesvědčena, že z jejich strany došlo k pochybení. Ukáže-li se odvolání jako neoprávněné, nesmí již nikdo znovu proti zařazení psa do kategorie písemně protestovat.

3.6. Žádost o vydání karty A3
Psovod může podat žádost o vydání karty A3, splnil-li podmínky uvedené v bodě 7.2.3. Řádu agility ČR. Psovod zašle vyplněnou žádost na adresu výcvikáře KA ČR, který mu kartu A3 vystaví. Žádost o vydání karty A3 obsahuje následující údaje:
• příjmení a jméno psovoda, datum narození, adresu, e-mail, telefon, příp. mobil, členství v oblastní skupině agility;
• jméno psa, chovatelskou stanici, plemeno, datum narození psa, pohlaví, číslo zápisu v plemenné knize, tetovací číslo, příp. číslo mikročipu, číslo výkonnostního průkazu, kategorii;
• údaje o tom, kdy tým splnil podmínky pro zařazení do A3 a vydání karty A3;
• podpis výcvikáře KA ČR.
Formulář je přílohou tohoto Soutěžního řádu.

3.7. Karta A3
Karta A3 opravňuje tým ke startu ve zkoušce A3, případně rozděleném Jumpingu v kategorii A3. Karta je nepřenosná a obsahuje tyto údaje:
• příjmení a jméno psovoda, datum narození, členství v oblastní skupině agility;
• jméno psa, chovatelskou stanici, plemeno, datum narození psa, tetovací číslo, příp. číslo mikročipu, číslo zápisu v plemenné knize;
• datum vydání karty a její platnost;
• podpis výcvikáře KA ČR.
Psovod týmu startujícího v kategorii A3 je povinen prokázat se platnou kartou A3 při prezenci závodu. Není-li schopen platnou kartu A3 předložit, je pořadatel oprávněn neumožnit mu start v závodě.
Při neoprávněném startu v kategorii A3 může být psovod penalizován zákazem startu až na dobu jednoho roku. O postihu rozhodne výbor na návrh výcvikáře KA ČR. Další karta A3 může být týmu vydána nejdříve ke dni ukončení platnosti karty předchozí.

4. Mistrovské soutěže a významné akce agility

Níže uvedených závodů se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP i bez PP, není-li v popisu závodu uvedeno jinak.

4.1. Mistrovství České republiky v agility:
• Kvalifikace
Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky v agility určuje každoročně výbor KA ČR.
• Organizace
Mistrovství České republiky v agility (MČR) je pořádáno každoročně. Mohou se ho (bez nároku na titul) zúčastnit i zahraniční závodníci. Hlavním organizátorem je KA ČR, spolu s ním se na organizaci podílí místní organizace agility, která o konání MR ČR požádala. O pořadatelství MR ČR musí organizace předem požádat výbor KA ČR. V žádosti musí být uvedeno jméno kandidující organizace, zvolené místo a datum, jméno a adresa vedoucího závodu. Musí rovněž obsahovat stručnou charakteristiku areálu a jeho zařízení a návrh rozpočtu akce. Datum soutěže je termínem chráněným a musí být zařazen do termínového kalendáře akcí agility. Za mistrovské závody se považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se zvlášť v soutěži družstev a v soutěži jednotlivců.

4.2. Mistrovství České republiky mládeže v agility:
• Kvalifikace
Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky mládeže v agility (MČRM) určuje každoročně výbor KA ČR.
• Organizace
Mistrovství České republiky mládeže v agility je pořádáno každoročně. Mohou se ho (bez nároku na titul) zúčastnit i zahraniční účastníci. Hlavním organizátorem je KA ČR, spolu s ním se na organizaci podílí místní organizace agility, která o konání MČRM požádala. Organizace, které se ucházejí o pořádání tohoto mistrovství, o ně musí předem požádat výbor KA ČR. V žádosti musí být uvedeno jméno kandidující organizace, zvolené místo a datum, jméno a adresa vedoucího závodu. Musí rovněž obsahovat stručnou charakteristiku areálu a jeho zařízení a návrh rozpočtu akce. Za mistrovské závody se považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se zvlášť v soutěži družstev a soutěži jednotlivců.
• Věkové kategorie jsou určeny ročníkem narození psovoda a jsou následující:
o děti - do 14 let (včetně)
o junioři - nad 14 let do 18 let (včetně)

4.3. Mistrovství světa FCI a vrcholné mezinárodní závody s účastí reprezentace ČR
• Kvalifikace
Kvalifikačních závodů se mohou zúčastnit členové KA ČR se psy všech plemen s PP i bez PP. Kvalifikovat na MS FCI se však mohou jen psi, kteří mají průkaz původu FCI a složenou zkoušku A2 na výborně (V). Datum a místo konání kvalifikačních závodů, podmínky pro účast na nich a podmínky pro zařazení do reprezentace ČR určuje výbor KA ČR na návrh trenéra reprezentace.
• Vrcholné mezinárodní akce agility s účastí reprezentace ČR

Složení reprezentace pro vrcholné mezinárodní akce agility určuje výbor KA ČR na návrh trenéra reprezentace. Kvalifikace je podmíněna splněním kvalifikačních kritérií schválených výborem KA ČR.

4.4. C.A.C.Ag. (Čekatelství šampióna ČR v agility) Vybrané závody v České republice, na kterých bude titul udělován (max. 6x do roka), potvrzuje výbor KA ČR na základě žádosti pořádající organizace. Po splnění podmínek pro udělení titulu Šampióna ČR dané Soutěžním řádem KA ČR může čekatel požádat výbor KA ČR o přiznání titulu Šampión ČR v agility.

4.5. C.A.C.I.Ag.
O pořádání závodu se zadáváním tohoto titulu je nutno požádat pověřeného člena výboru KA ČR. Výši poplatků spojených s pořádáním této akce určuje FCI. Pořadatel akce je zašle na konto KA ČR spolu s odvody ze závodů.
Výsledková listina závodu C.A.C.I.Ag. musí být vyhotovena v české i anglické verzi a musí obsahovat nadpisy, pořadí, startovní číslo, jméno psovoda, celé jméno psa (i s chovatelskou stanicí), plemeno atd. Závod musí být posuzován mezinárodním rozhodčím FCI.

4.6. TOP CUP
Závody zařazené do seriálu TOP CUP schvaluje výbor KA ČR. TOP CUP sestává ze dvou jednodenních závodů konaných v průběhu jednoho roku, přičemž jeden je halový (TOP INDOOR CUP) a druhý pod otevřeným nebem (TOP OUTDOOR CUP). Mezi oběma závody musí být minimálně tříměsíční odstup. Během jednoho roku nemůže závody pořádat stejný pořadatel. Koná-li se první část závodu v Čechách, musí se druhá část uskutečnit na Moravě a naopak. Každá část závodu se skládá ze tří kol – zkoušky A1, A2, A3, otevřeného závodu Agility a finálového Agility.
Ve stejný rok nemohou obě části závodu posuzovat stejní rozhodčí. Finálové běhy závodu TOP CUP může rozhodčí posuzovat jednou za dva roky.

4.7. Mistrovství plemene
Uspořádání mistrovského závodu kteréhokoliv plemene je plně v kompetenci příslušného pořadatele. Doporučuje se požádat o spolupráci klub chovatelů tohoto plemene.

4.8. Školení instruktorů
Instruktorem agility se rozumí osoba, která je schopna vést výcvik agility a předávat při tom své zkušenosti a znalosti dalším zájemcům o agility.
Pro instruktory agility organizuje výbor KA ČR ve spolupráci s pověřenou oblastní skupinou školení instruktorů.
Zájemci o účast na školení musí splňovat tyto podmínky:
• dosažení věku 18 let,
• alespoň 2 roky členství v KA ČR,
• složená zkouška A2 nejméně 3x na V.
Podmínkou získání průkazu instruktora je úspěšné absolvování závěrečného testu. Průkazy instruktora vydává vedoucí školení, kterého určí výbor KA ČR. Odměna pro školitele odpovídá částce posudečného rozhodčích včetně nákladů na dopravu a stravu (viz směrnice ČKS) a proplácí je pořadatel školení.

5. Tituly zadávané v agility

5.1. Mistr České republiky v agility
Titul může získat pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství České republiky v agility. Uděluje se zvlášť v každé velikostní kategorii, zvlášť v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev.

5.2. Mistr České republiky mládeže v agility
Titul může získat pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství České republiky mládeže v agility. Uděluje se zvlášť v každé velikostní kategorii a věkové kategorii v soutěži jednotlivců. Pravidla pro soutěž družstev a pro udělení titulu v soutěži družstev stanovuje každoročně výbor KA ČR.

5.3. Národní šampión agility
Titul lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství C.A.C.Ag. nejméně od dvou různých rozhodčích. Mezi zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout nejméně jeden rok a den. K čekatelství musí být ještě přiloženo výstavní ocenění z národní nebo mezinárodní výstavy s hodnocením minimálně velmi dobrý. Čekatelství C.A.C.Ag. a Res. C.A.C.Ag. je udělováno pouze psům s PP na závodech schválených výborem KA ČR. Titul získává vítěz součtu závodů Agility + Jumping v každé z velikostních kategoriích. Oba závody musí proběhnout v rámci jedné akce, maximálně během 48 hodin. Na titul má nárok pes, který získá v součtu obou závodů maximálně 5,99 trestného bodu; totéž platí pro druhého psa v pořadí. Druhý v pořadí může získat Res. C.A.C.Ag, který platí jako C.A.C.Ag. v případě vítězství psa, který je držitelem titulu Národní šampión agility.

5.4. Mezinárodní šampión agility
Titul lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství C.A.C.I.Ag. nejméně ve dvou různých státech od dvou různých mezinárodních rozhodčích. Mezi zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout nejméně jeden rok a jeden den. K čekatelství musí být ještě přiloženo výstavní ocenění z mezinárodní nebo národní výstavy psů s hodnocením výborný nebo velmi dobrý.
Čekatelství C.A.C.I.Ag. a Res. C.A.C.I.Ag. je udělováno pouze psům s PP plemen uznaných FCI na závodech schválených FCI. Závodu se smí zúčastnit pouze týmy výkonnostní třídy A2 nebo A3 plemen uznaných FCI. C.A.C.I.Ag. je udělen vítězi v každé z velikostních kategorií. Druhému v pořadí se zadává Res. C.A.C.I.Ag, který platí jako C.A.C.I.Ag. v případě vítězství psa, který je držitelem titulu Mezinárodní šampión agility. Podmínkou udělení titulů je bezchybný výkon.

5.5. TOP TEAM, AGILITY TOP TEAM
Tým, který se v jednom roce umístí v obou finálových bězích Agility (na TOP INDOOR CUP i na TOP OUTDOOR CUP) mezi prvními třemi týmy ve své kategorii, získává titul TOP TEAM.
Tým, který získá tři tituly TOP TEAM, může užívat doživotní titul AGILITY TOP TEAM a používat zkratku AgTT před jménem psa. Titul AGILITY TOP TEAM získává rovněž tým, který získá pouze dva tituly TOP TEAM, avšak pokaždé jen z prvních míst (tj. čtyřikrát zvítězí ve finále). Tým, který se během své kariéry umístí alespoň třikrát na některém z prvních třech míst v závodě TOP INDOOR CUP, získává titul TOP INDOOR TEAM. Tým, který se během své kariéry umístí alespoň třikrát na některém z prvních třech míst v závodě TOP OUTDOOR CUP, získává titul TOP OUTDOOR TEAM.

5.6. Šampión A3
Šampiónem A3 se stává tým, který dva po sobě jdoucí roky obhájí příslušnost v elitní třídě A3 a žádost o udělení tohoto titulu doloží fotokopií tří karet A3. Titul je doživotní a má zkratku A3Ch. Tento titul je součástí jména psa, a to i v případě, že pes již v elitní kategorii A3 nestartuje nebo běhá s jiným psovodem.

5.7. Pes roku
Titul získává vítěz celoroční soutěže Pes roku, a to v každé velikostní kategorii zvlášť. Pravidla soutěže schvaluje výbor KA ČR.

5.8. Síň slávy
Do Síně slávy může být uvedena jakákoliv osoba (i cizinec), která se výjimečným způsobem zasloužila o rozvoj agility v ČR. Návrh na uvedení do Síně slávy může podat kterýkoliv člen KA ČR. Výbor KA ČR předloží všechny navržené kandidáty ke schválení nejbližší členské schůzi. Výbor může nedoporučit přijetí navrhovaných osob.

5.9. Cena Fair Play
Ocenění může obdržet jakýkoliv člen KA ČR, který vykonal skutek v duchu fair-play. Návrh může podat kterýkoliv člen KA ČR s jasným popisem a odůvodněním skutku. Cenu uděluje výbor KA ČR.

6. Výklad Soutěžního řádu

Veškerý výklad k tomuto Soutěžnímu řádu včetně případných nejasností a skutečností vyplynuvších ze závodů a neošetřených tímto Soutěžním řádem podává výbor KA ČR.